محل اجرا دانشکده تاريخ شروع نام دوره کد دوره
از   /    / 
    تا   /    /     
 
شرکت محترم ، در صورت نياز به برگزاري اين دوره ها با رعايت حد نصاب حداقل 10 نفر ، اين دوره بصورت اختصاصي در تاريخ مورد نظر و در محل شرکت يا دانشگاه برگزار ميگردد  

کد دورهنام دورهتاريخ شروعتاريخ پايانساعت نظريساعت عمليدانشکدهمحل اجرابخش شغلی 
2693مهندسی مجدد1395/11/021395/11/04120مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2125اپیدمیولوژی بیماریهای مرتبط با آب1395/11/011395/11/30180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2350تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک1395/11/011395/11/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2665مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)1395/11/011395/11/30308مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2128اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب ها1395/11/011395/11/30180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2410خوردگی در تاسیسات آب و فاضلاب1395/11/011395/11/30120مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2578گندزدایی آب و فاضلاب1395/11/011395/11/30180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2100آشنایی با آزمون های سنجش کیفیت آب و فاضلاب1395/11/011395/11/30032مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2481شناسایی و تعیین مقدار عامل های میکروبی و بیولوژیک آب و فاضلاب1395/11/011395/11/30480مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2123اپراتوری با تجهیزات آزمایشگاه1395/11/011395/11/30032مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2328تاسیسات آب و فاضلاب1395/11/011395/11/30300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
8383خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری1395/10/271395/10/29120مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2311بهداشت آب و فاضلاب1395/10/261395/11/10300مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2431روش های حل مساله (PS)1395/10/261395/11/06180مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
2176اصول ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب1395/10/251395/10/26120مهندسی آب و محیط زیستمركز آموزشهاي تخصصي40000مشاهده
12345678910...