ردیفسرفصل
1مطالعات مبنایی پیرامون مدیریت یكپارچه و جامع منابع آب
2مبانی بهم پیوستگی در مدیریت منابع آب
3بهم پیوستگی در سامانه‌های انسانی
4اجزا مدیریت بهم پیوسته منابع آب
5اصول حكمرانی مدیریت بهم پیوسته منابع آب
6ارائه سه مطالعه موردی از نمونه های مدیریت یكپارچه