ردیفسرفصل
1تعریف پروژه برنامه ریزی و كنترل پروژه، تشریح اصطلاحات معمول در برنامه ریزی و كنترل پروژه
2نقش برنامه ریزی و كنترل پروژه در مدیریت پروژه، تشریح فرآیند برنامه ریزی و كنترل پروژه
3تبین اهداف پروژه، تهیه ساختار تجزیه پروژه W.B.S
4شبكه‌های برنامه ریزی پروژه، زمان‌بندی و تهیه گانت چارت، تخصیص و تسطیح منابع
5بودجه بندی پروژه، بسته های كاری و مسبر بحرانی در پروژه
6جمع‌آوری داده‌ها، پردازش و تهیه گزارشات، بررسی ریسكهای احتمالی و ارزیابی تاثیر آن بر پروژه
7ارزیابی عملكرد پروژه، معرفی نرم‌افزارهای كنترل پروژه PRIMAVERA – MSP PROJECT
8PLANNAR.P3