ردیفسرفصل
1شناخت ارتباط ظرفیت پست با ظرفیت های تجهیزات
2شناخت ارتباط قابلیت اطمینان با نوع باسبار
3شناخت انواع باسبارها در پستهای مختلف
4شناخت پستهایDCS
5شناخت تجهیزات بی های مختلف
6شناخت تجهیزات كنترلی و نظارتی پست
7شناخت تركیب های مختلف پستهای فشار قوی
8شناخت چیدمان (Layout ) پستهای فشار قوی
9شناخت ساختار پست بر اساس بی (Bay )
10شناخت سیستم زمین پست